logo Chara

Algemene voorwaarden

1. Chara procesverbetering is de handelsnaam van een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Arnhem, waarvan de doelstelling is het uitoefenen van organisatie-en bedrijfsadvisering in de ruimste zin van het woord.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Chara procesverbetering en op alle rechtsverhoudingen van Chara procesverbetering met derden.

3. Indien in verband met de aan Chara procesverbetering opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Chara procesverbetering, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de clint en Chara procesverbetering zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. Chara procesverbetering is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van haar diensten. Chara procesverbetering heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cli�nt te aanvaarden.�

4. Chara procesverbetering zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5. Opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan Chara procesverbetering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Chara procesverbetering worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Chara procesverbetering zijn verstrekt, heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Opdrachtgever zal kosteloos medewerkers uit de eigen organisatie die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn aan Chara procesverbetering ter beschikking stellen, evenals, indien Chara procesverbetering daarom verzoekt, een eigen werkruimte met telefoon-, fax-, e-mail, en internetaansluiting.

7. Chara procesverbetering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of ondeugdelijke materialen.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Chara procesverbetering is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden be�nvloed. Indien de wijziging of aanvulling financi�le en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Chara procesverbetering opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal zij daarbij zo mogelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

9. Chara procesverbetering behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom die door haar werkzaamheden ontstaan, voor.

10. Alle door Chara procesverbetering in het kader van de overeenkomst uitgebrachte adviezen en verstrekte stukken en informatie e.d. blijven, evenals bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte modellen, technieken, instrumenten, software e.d., eigendom van Chara procesverbetering. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chara procesverbetering is opdrachtgever niet gerechtigd tot openbaarmaking en het ter kennis brengen aan derden daarvan.

11. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk besteedde tijd tegen het geldende uur- of dagtarief.

12. Chara procesverbetering is gerechtigd tot een jaarlijkse indexering van het overeengekomen tarief. De door Chara procesverbetering gehanteerde honoraria, tarieven en kostenramingen zijn steeds exclusief BTW en overige kosten die Chara procesverbetering in het belang van uitvoering van de overeenkomst maakt tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verstuurde declaraties dienen door opdrachtgever binnen twee weken na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/de datum van de verstuurde declaratie schriftelijk te worden gemeld aan Chara procesverbetering.�

14. Indien een klacht over verrichte werkzaamheden gegrond is zal Chara procesverbetering de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

15. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen Chara procesverbetering en opdrachtgever geldende wettelijke rente.

16. De vorderingen van Chara procesverbetering op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Chara procesverbetering omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Chara procesverbetering opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is; - Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surs�ance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt; - indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is Chara procesverbetering bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, ��n en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door Chara procesverbetering geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Chara procesverbetering toekomende rechten.

17. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

18. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

19. Indien de opdracht aan Chara procesverbetering door meer dan ��n opdrachtgever is gegeven, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit de met Chara procesverbetering gesloten overeenkomst.

20. Indien Chara procesverbetering invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke incassokosten � met een minimum van 10% van de openstaande declaraties � ten laste van opdrachtgever.�

21. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.�

22. De aansprakelijkheid van Chara procesverbetering is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Chara procesverbetering beperkt tot het bedrag van het door Chara procesverbetering aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd dan zes maanden is de aansprakelijkheid van Chara procesverbetering verder beperkt tot het over de laatste zes maanden aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

23. Bij het inschakelen van derden door Chara procesverbetering zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Chara procesverbetering is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

24. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt tevens voor het geval Chara procesverbetering aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Chara procesverbetering bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software of andere zaken.�

25. Chara procesverbetering is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.

26. Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens Chara procesverbetering tot vergoeding van schade vervalt na verloop van ��n jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, tenzij opdrachtgever binnen die termijn een rechtsvordering tegen Chara procesverbetering heeft ingesteld.

27. Alle uit deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten of daarmee verband houdende geschillen welke niet minnelijk kunnen worden afgedaan zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

28. Op elke overeenkomst tussen Chara procesverbetering en opdrachtgever en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Chara procesverbetering, is gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij het handelsregister onder no. 60102101. Deze algemene voorwaarden zijn op 17 september 2014 gedeponeerd bij de KvK Nederland. Contactadres: Laan van de Parachutisten 2 6846 MJ Arnhem 06 - 42264017 info@charapv.nl